Basis Technieken

 

In aikido bestaan de volgende basis technieken.

     

ik·kyo

ni-kyo

san·kyo

     

yon·kyo

ro·kyo

shiho·nage

     

kote·gaeshi

irimi·nage

tenchi·nage

     

koshi·nage

aiki·goshi

genkei·kokyu·nage

     

uchi·kaiten·nage

soto·kaiten·nage

soto·kaiten·kokyu·nage

     

tori·fune·kokyu·nage

   

Aanvallen

 

katate·dori ai·hanmi
greep naar pols

 

katate·dori gyaku·hanmi
greep naar pols

 

ryo·te·dori ofwel ryo·te·dori ryo·te·mochi (gyaku·hanmi)
greep naar beide polsen


ryo·mune·dori (gyaku·hanmi)
greep naar borst of beide revers

 

moro·te·dori ofwel katate·dori ryo·te·mochi (gyaku·hanmi)
greep naar pols met beide handen


yoko·men·uchi (gyaku·hanmi)
slag naar zijkant hoofd (slaap)


kata·dori (gyaku·hanmi)
greep naar schouder


kata·dori sho·men·uchi (gyaku·hanmi)
greep naar schouder en slag naar voorkant hoofd (voorhoofd)


chu·dan·tsuki gyaku·hanmi
stoot of steek naar middelste deel lichaam


ushiro ryo·te·dori ofwel ushiro ryo·te·dori ryo·te·mochi (ai·hanmi)
vanachteren greep naar beide polsen


ushiro sode·dori (ai·hanmi)
vanachteren greep naar beide ellebogenushiro kata·dori (ai·hanmi)
vanachteren greep naar beide schouders


ushiro kubi·shime (ai·hanmi)
vanachteren verwurging


ushiro katate·dori kubi·shime (ai·hanmi)
vanachteren greep naar pols en verwurging

 

ryo·eri·dori (gyaku·hanmi)

greep naar kraag

ge·dan·tsuki gyaku·hanmi

stoot of steek naar laagste

deel lichaam

 

ge·dan·geri
schop of trap naar laagste deel lichaam

chu·dan·geri
schop of trap naar middelste deel lichaam

 

(Bron: Aikidocentrum Utrecht)